Resurse Umane

Nivelul de studii: Licenţă
Durata: 3 ani
Număr credite: 180
Domeniul de studii: Sociologie
Programul de studiu: RESURSE UMANE
Locația: Arad
Limba de predare: ROMÂNĂ

Competenţe  dobândite la sfârșitul programului:

Competențe generale:

 • Proiectarea  şi realizarea de cercetări sociologice (culegere, prelucrare şi analiză de date sociale) în organizații şi comunități, cercetări culturale, studii de piață etc.;
 • Diagnoza mediului organizațional, gestionarea sistemelor de date sociale;
 • Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;
 • Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizație prin aplicarea de metode specifice;
 • Analiza interacțiunii resurselor umane;

Competenţe transversale:

 • Aplicarea strategiilor de muncă riguroasă, eficientă, de punctualitate şi răspundere personală fată de rezultat, pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională;
 • Aplicarea tehnicilor de relaționare în grup a capacităților empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de  roluri specifice în cadrul muncii în echipă;
 • Utilizarea eficiente a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on line etc) în limba română și într-o limba de circulație internațională.

Competenţe profesionale:

 • Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor utilizate în cercetarea o rganizatiilor şi comunităţilor; Formularea de ipoteze şi operaţionalizarea conceptelor cheie pentru explicarea şi interpretarea fenomenelor cu care se confruntă organizaţiile şi comunităţile;
 • Identificarea metodelor,   tehnicilor, procedeelor şi instrumentelor de cercetare, adecvate scopului cercetării diferitelor fenomene sociale  şi  culegerea datelor empirice;
 • Analiza datelor empirice şi  evaluarea critică  şi constructivă a propriului demers de cercetare (a teoriilor şi metodologiilor utilizate în cercetarea comunităţilor şi organizaţiilor);
 • Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizaţii şi comunităţi prin  utilizarea metodologiilor consacrate;
 • Gestionarea sistemelor de date social;
 • Descrierea procedurilor şi aplicaţiilor software specifce administrării bazelor de date construite cu indicatori sociali;
 • Utilizarea procedurilor şi soft-urilor specifice sistemelor de informaţii bazate pe indicatori sociali în scopul explicării şi interpretării unor variate tipuri de concepte, situaţii şi procese;
 • Utilizarea soft-urilor specifice pentru a rezolva probleme  tipice pentru administrarea bazelor de date cu indicatori sociali;
 • Construirea şi evaluarea  indicatorilor sociali relevanţi pentru cercetările sociale;
 • Crearea şi gestionarea unor baze de date cu indicatori sociali;
 • Diagnoza mediului organizational;
 • Analiza  și  interpretarea  mediului  organizational  pe  baza  strategiilor  de  management  specifice;
 • Radiografierea  contextului organizational pe baza cunoștințelor specifice;
 • Realizarea diagnozei mediului organizational pe baza problemelor resurselor umane;
 • Evaluarea strategiilor specifice diagnozei mediului organizational;
 • Implementarea stategiilor de management adaptate mediului organizational;
 • Utilizarea adecvată a perspectivei sociologice aplicate;
 • Utilizarea metodelor de analiză sociologică în vederea realizării unei imagini de ansamblu asupra contextului organizațional;  Utilizarea solutiilor IT si aplicatiilor software pe baza strategiilor de management construite;
 • Utilizarea programelor specializare în vederea solutionării problemelor specifice mediului organizational;
 • Elaborarea unui proiect de evaluare a resurselor umane din organizaţie;
 • Elaborarea si gestionarea unor baze de date cu indicatori specifici contextului organizational;
 • Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane din organizatie prin aplicarea de metode specifice;
 • Identificarea conceptelor specifice domeniului resurselor umane;
 • Diagnoza nevoilor resurselor umane;
 • Construirea de solutii specifice pentru rezolvarea problemelor şi dezvoltarea resurselor umane;
 • Interpretarea şi evaluarea strategiilor elaborate;
 • Monitorizarea gradului de solutionare a problemelor mediului organizational;
 • Analiza interactiunii resurselor umane;
 • Construirea instrumentelor folosite în analiza interacțiunii resurselor umane;
 • Identificarea tipurilor de interactiune a resurselor umane;
 • Solutionarea problemelor specifice tipurilor de interactiune a resurselor umane;
 • Analiza solutiilor oferite pentru tipurile de interactiune a resurselor umane;
 • Realizarea unor proiecte centrate pe interactiunea resurselor umane

Ocupaţiile posibile conform COR, după absolvirea programului de licenţă

Consilier forţă de muncă şi şomaj – 241201; Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj – 241206; Consilier orientare privind cariera – 241208; Analist piaţa muncii – 241210; Analist recrutare/integrare salariaţi – 241211; Analist sisteme salarizare – 241212; Consultant reconversie – mobilitate personal – 241213; Specialist resurse umane – 241216; Inspector de specialitate formare, evaluare şi selecţie profesională – 241218; Evaluator de competenţe profesionale – 241219; Specialist relaţii sociale – 241925; Consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală – 244102; Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing – 244104; Sociolog – 244201; Analist de mediu – 244203; Cercetător de dezvoltare comunitară – 244207; Referent de specialitate marketing – 244703; specialist în recrutare – 241225; specialist în relatii de munca – 241229; Consilier administraţia publică – 247001; Asistent de cercetare în sociologie – 258202; Asistent de cercetare în antropologie – 258204;  Profesor în învăţământul gimnazial – 232201; Mentor – 235902