Cultură organizațională

Cultura organizațională a Facultății de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport este caracterizată de competență, eficiență și productivitate cu accent pe colaborare și orientare spre mediul extern și rezultate.

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport reprezintă o structură academică nouă şi dinamică care îşi propune să acopere cu programe universitare moderne şi de calitate cererea existentă pe piaţa forţei de muncă în domeniul ştiinţelor socio-umane şi al educaţiei fizice şi sportului.

MISIUNE

În concordanță cu misiunea generală a Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, de a contribui la realizarea obiectivelor învăţământului superior românesc, în concordanţă cu legislaţia naţională şi cu standardele europene,  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul istoriei, comunicării și relațiilor publice, limbilor moderne, pedagogiei, psihologiei, educației fizice, resurselor umane etc., prin sedimentarea cunoștințelor ştiinţifice, dar și prin crearea unor abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor.

De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediile profesionale, în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Misiunea Facultății de Ştiinţe Socio-Umane și  Educație Fizică și Sport se încadrează în misiunea de învăţământ şi cercetare prezentată în Carta Universităţii

Facultatea are misiunea şi responsabilitatea de a forma absolvenţi de o înaltă ţinută profesională şi morală. Viziunea noastră este de a contribui la vocaţia europeană a învăţământului și cercetării şi de a participa activ la reconstrucţia economică, socială şi morală a societăţii româneşti.

 O prezentare detaliată a obiectivelor strategice se regăsește în Planul Strategic al  Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane și  Educație Fizică și Sport

Scopurile finale ale misiunii universităţii şi, implicit, ale Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane și  Educație Fizică și Sport, vizează asigurarea şi creşterea competenţelor esenţiale necesare viitorilor săi absolvenţi, referitoare la cunoştinţele, aptitudinile şi atitudinile ce sunt necesare dezvoltării lor personale şi profesionale, incluziunii sociale, cetăţeniei active şi învăţării de-a lungul întregii vieţi.

Pe lângă misiunea educaţională, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și  Educație Fizică și Sport va contribui substanţial la intensificarea activităţilor de cercetare şi de transfer de cunoştinţe în domenii de vârf şi de interes major prin crearea şi valorificarea unui cadru ştiinţific performant şi competitiv, capabil să colaboreze atât cu mediul ştiinţific cât şi cu cel antreprenorial.

OBIECTIVE

Asumându-și obiectivele generale ale universităţii, stabilite în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, a Cartei Universitare aprobate de Senatul Universitar şi de Ministerul Educaţiei și Cercetării şi conforme Planului strategic şi operaţional al Universităţii, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane și  Educație Fizică și Sport își propune, printre obiectivele esențiale:

    • generarea de noi cunoştinţe şi dezvoltarea competenţelor şi capacităţilor de cercetare;
    • pregătirea studenţilor pentru locuri de muncă durabile;
    • lucrul cu studenţii, pentru a încuraja dezvoltarea lor personală şi a competenţelor profesionale şi transversale;
    • contribuţia la un sistem mai larg de educare a studenţilor şi a membrilor comunităţii academice pentru cetăţenia democratică şi promovarea valorilor democratice;
    • asigurarea calităţii programelor de studii şi a procesului de învăţământ și dezvoltarea ofertei educaţionale.

Obiectivele generale vizează așadar, formarea de specialişti cu o pregătire superioară, performanţi și competitivi, pentru activităţile economice şi sociale, de învăţământ, ştiinţă şi cultură, capabili să răspundă adecvat cerinţelor societăţii şi dinamicii actuale şi previzionate a pieţei forţei de muncă.

Pentru fiecare specializare în parte, există particularităţi care conferă specializărilor o identitate proprie, corespunzător cerinţelor impuse de piaţa muncii.